صفحه اصلی > ادبیات و فرهنگی و هنری : انتشار کتابچه مقالات هم‌‌اندیشی انجمن وی‌او‌دی

انتشار کتابچه مقالات هم‌‌اندیشی انجمن وی‌او‌دی

مجموعه مقالات عرضه شده در «هم‌اندیشی چالش‌ها، ظرفیت‌ها و چشم‌انداز سامانه‌های دیداری شنیداری» در قالب یک کتابچه عرضه شد.

به گزارش رسیده، این کتابچه که هم‌نام هم‌اندیشی نامگذاری شده است، شامل مقالاتی از علی افتخاری، حمیدرضا حیدرپور، سیمون سیمونیان، علی شاکر، افشین عزیزی، محمدمهدی عسگرپور، مهدی کوهیان، مهرک محمودی و کامبیز نوروزی است. 

خلاصه‌ای از این مقالات در روز برگزاری «هم‌اندیشی چالش‌ها، ظرفیت‌ها و چشم‌انداز سامانه‌های دیداری شنیداری» در تاریخ چهارم دی ماه در سالن استاد امیرخانی خانه هنرمندان ارائه شد و نویسندگان مقالات درباره بخش‌هایی از تحقیقات خود و نتایجی که به دست آورده‌اند سخن گفتند.

در بخشی از دیباچه کتابچه مقالات هم‌اندیشی به قلم محمدمهدی عسگرپور، دبیر انجمن آمده است: «در نــگاه راهبــردی و کلان بــه حــوزه فرهنــگ، «تقویــت نقــش جامعــه» در حکمرانــی بــه صــلاح مــردم و نظــام اســت. ایــن مــردم در نهادهــای مدنــی کــه برآمــده از اصــل انتخــاب حقیقــی و داوطلبانــه اســت معنــا می‌یابــد. تغییــر و تحــولات شــتابان جوامــع امروزیــن و از جملــه کشــورمان، وارد مرحلــه ی جدیــدی شــده کــه پاســخگویی بدان‌هــا نیازمنــد آرایــش فرهنگــی، سیاســی و اقتصــادی متناســب بــا ایــن تغییــرات و تحــولات اســت. انجمــن صنفــی شــرکت‌های نمایــش ویدیــویی برخــط بــر اســاس وظیفــه ذاتــی خویــش ضمــن رصــد و پایــش مناســبات کســب وکار خویــش بــا هــدف تولید محتــوا و ادبیــات در ســپهر مناســبات رســانه‌های دیــداری شــنیداری نســبت بــه برگــزاری «هم اندیشــی تهدیدهــا، فرصت هــا و چشــم انداز رســانه‌های دیــداری شــنیداری» اقــدام کــرد.»

کتابچه مقالات شــامل هفــت مقالــه، یــک طــرح حقوقــی بــرای انتظام بخشــی ملــی رســانه‌های دیــداری شــنیداری و دو ترجمــه اســت.

vaghte cinema

اخبار مرتبط

اکران «دریا» در عمارت روبرو

فیلم کوتاه «دریا» در تهران به نمایش درمی‌آید. به گزارش رسیده، فیلم…

دیدگاهتان را بنویسید